Vertanden
Recht - schroefvormige tandwielen (systeem Moederfrees)
Recht - schroefvormige tandwielen (systeem Moederfrees) dia 200 x M4
dia 300 x M4
dia 300 x M8
dia 350 x M10
dia 500 x M7 met tangiaal
dia 600 x M8
dia 1200 x M12 met tangiaal
dia 2000 x M22
dia 1000 x M16 (CNC)
dia 300 x M10 doorlaat hoofdas dia 150 (Horizontaal)
Systeem fellow
fellow 7 x dia 180 x M4
1 x dia 500 x M8
1 x dia 2500 x M10
dia 900 x M10 tandlengte 200m
1000 x M8
 
 
 
Tandkransen
Tandkransen inwendig M10 x 2500
uitwendig M20 x 2500
 
 
 
 
 
 
Wormfreesmachine
Wormfreesmachine M8 x 1000
 
 
 
 
 
 
 
Kegeltanden
Kegeltanden M2 kegellengte (120)
M9 kegellengte (300)
M20 kegellengte (400)
 
 
 
 
 
Spiraalkegeltandwielen
Spiraalkegeltandwielen M1 tot M... tot dia 2000
 
 
 
 
 
 
 
Kettingwielen
Kettingwielen tot dia 1800 x 2" 1/2
 
 
 
 
 
 
 
Geslepen tandwielen
Tandwielslijpmachine M10 x dia 350
M25 x dia 1250